Korona-pandemien har ført til større mengder lagring av desinfeksjonsvæske. Alkoholbasert desinfeksjonsmiddel, som f.eks. etanol og isopropanol, er klassifisert som brannfarlig væske kategori 2, det vil si at de kategoriseres i den gruppen av væsker som er mest brennbar.

Tips for sikker håndtering:

1. Sikkerhetsdatablad 
Dere må kjenne til innholdet i sikkerhetsdatabladet for de produktene dere oppbevarer i lokalene deres, og ha dette lett tilgjengelig. Sikkerhetsdatabladet inneholder informasjon om stoffets farlige egenskaper, om håndtering og lagring, samt tiltak ved uhell. Dette skal leverandørene enkelt gjøre tilgjengelig for dere.

 2. Opplæring 
Karl har opplæringAnsatte må få nødvendig opplæring for å sikre en trygg håndtering og lagring av stoffene. Opplæring skal blant annet bestå av stoffenes farlige egenskaper, rutiner og forholdsregler ved uhell og ulykker og virksomhetens instrukser for oppbevaring, håndtering og brannberedskap.

 3. Risikovurdering 
Lagring og håndtering av brannfarlig desinfeksjonsvæske må risikovurderes. Risikovurdering skal brukes som beslutningsgrunnlag og dokumentasjon på forsvarlig sikkerhetsnivå. Dersom dere ikke har kompetanse på risikovurderinger, må slik kompetanse innhentes.
I DSB sin temaveiledning om oppbevaring om farlig stoff finnes det en liste over forhold som kan være relevant å ta hensyn til, men som må tilpasses den aktuelle håndteringen.

4. Forebyggende sikkerhetstiltak 
Lager for brannfarlig stoff skal plasseres, innredes og brukes slik at risikoen for at brann oppstår og sprer seg, med påfølgende skade på personer og materiell, blir minst mulig. 
Oppbevaring skal foregå på en slik måte at det ikke oppstår lekkasjer pga. fall, velt eller overbelastning av emballasjen.

5. Maksimale mengder oppbevaring 
Lagring av brannfarlig væskeTemaveiledningen gir noen føringer for maksimale mengder for innendørs oppbevaring av brannfarlig væske kategori 1 og 2. Ved innendørs lagring i bygning med industrivirksomhet, engroshandel og lignende er grensen 10.000 liter brannfarlig væske.

For å begrense brannbelastningen må mengden av desinfeksjonsvæske i selve salgslokalet holdes på et lavt volum. Hovedmengden må lagres i egen branncelle i bygningen. I salgslokaler som har et areal under 200 m2 er største anbefalte mengde 50 liter brannfarlig væske. Salgslokaler over 200 m2 har 250 liter som største anbefalte mengde.

6. Beredskapsplan 
Dere må ha en plan for hvilke tiltak som skal settes i verk ved utilsiktet utslipp eller andre uhell. Risikovurderingen skal legges til grunn.

7. Lovverk 
Det er forskrift om håndtering av farlig stoff som regulerer håndteringen av brennbar desinfeksjonsvæske. Til forskriften er det laget ulike temaveiledninger og det er Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, kap. 3 som vil gjelde for lagring og håndtering av brannfarlig stoff i stykkgods.


Sjekkliste for håndtering og lagring av brennbar væske

 Har dere sikkerhetsdatabladet tilgjengelig og er kjent med innholdet?

 Har lagringen og håndteringen blitt risikovurdert? Avstand til brennbart materiale, tennkilder, lagring, økt fare for brannspredning, ventilasjon, uønskede tilsiktede handlinger osv.

 Har alle ansatte fått opplæring i hvordan de skal håndtere produktet, og hva de skal gjøre ved uhell eller utslipp?

 Er det tennkilder i nærheten av desinfeksjonsvæske? F.eks. elektrisk utstyr eller åpne flammer.

 Er det brennbart materiale i nærheten av desinfeksjonsvæsken? Dette kan gjelde både på lager og dersom det er plassert store mengder i f.eks. et salgslokale.

 Er lager av desinfeksjonsvæske plassert i nærheten av rømningsvei?

 Blir hovedmengden av desinfeksjonsvæsken lagret i egen branncelle?

 Hvordan lagres desinfeksjonsvæske for salg i butikk? Vurder hvor store mengder som står ute i butikk, og hvordan er dette plassert (i egne skap, avstand fra andre brennbare materialer osv.)?

 Er manuelt slokkeutstyr lett tilgjengelig?

 Har dere vurdert behov for brannalarmanlegg og sprinkleranlegg?
 

For utfyllende sjekkliste se "Vedlegg 3-1: Forslag til sjekkliste for systematisk tilstandskontroll ved oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods) i bygning".