Brannvesenet skal/kan ikke gi aksept eller vedta tiltak etter PBL, men kan stille krav til utbedring der tiltak ikke er i samsvar med BVL. Derfor er det viktig at det er et godt samarbeid mellom kommune, brannvesen og prosjekterende fra begynnelse til slutt og på denne måten unngå denne form for problemstillinger.

Kommune

Det er hver enkelt kommune som er ansvarlig for forvaltning av Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger. Kommunen skal behandle innkommende saker for prosjekterende og skal søke uttale og veiledning hos brannvesenet ved behov.

Ved planarbeid (kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner) og større byggeprosjekter bør brannvesenet være en høringsinstans for kommunene. Dette for å sikre at alle sine interesser blir ivaretatt og at behov for slokkevann, oppstillingsplasser og kjørevei blir tatt høyde for så tidlig som mulig i det enkelte prosjekt.

Brannvesen

Brannvesenet er en faglig støtte for eierkommunene hvor de kan få faglige råd, anbefalinger og beskrivelse av funksjon og ytelser for de tjenester/hendelser som brannvesenet er dimensjonert etter.

Brannvesenet gir uttale i forbindelse med planarbeid og byggeprosjekter og på denne måten sikrer at det er samsvar mellom krav i Brann- og eksplosjonsvernloven og Plan- og bygningsloven.

Prosjekterende

Prosjekterende skal sikre at et tiltak er i samsvar med de bestemmelser og tillatelser som er gitt etter Plan- og bygningsloven. Dette kan gjøres ved å benytte pre-aksepterte løsninger eller ved analyse. Prosjekterende bør benytte seg av disse retningslinjene for å sikre at tiltaket tilfredsstiller det sikkerhetsnivå det prosjekteres for.

Retningslinjene er utarbeidet for kommunene Bokn, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.