Brann- og eksplosjonsvernloven § 7. Tiltak ved store arrangementer:

   Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

   Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

   Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.


Overnatting i skoler, barnehager, kirker, idrettshaller og andre bygg som ikke er beregnet for overnatting vil føre til at risikoen i bygget endres (unormal risiko). Ved unormal risiko må eier og virksomhet/bruker undersøke behovet for å iverksette ekstraordinære tiltak for å kompensere for denne endringen i risiko. Eier/virksomhet må ha et internkontrollsystem og en risikoanalyse som ivaretar sikkerheten i sitt bygg.

Det er arrangørs plikt til å dokumentere sikkerheten. Eier må i sine rutiner fastsette plikter for arrangør i tilfeller der eier selv ikke er arrangør. Det er altså eier av bygget og virksomhet/ bruker sin internkontroll som skal ivareta sikkerheten i bygget til enhver tid.

Meldeskjema til brannvesenet skal fylles ut og sendes inn.  Instruks for ansvarlig arrangør, instruks for nattevakt og instruks for romvakt er til eget bruk og skal ikke sendes inn.

Dette er kun en melding til Haugaland brann og redning IKS. Det vil i utgangspunktet ikke være saksbehandling på innmeldte overnattinger, men det kan bli foretatt uanmeldt kontroll. Arrangør er selv ansvarlig for sikkerheten.


Hva skal sendes inn

Ved overnatting på skoler ol. skal følgende informasjon meldes til brannvesenet:

 • Tidspunkt og sted for overnatting
 • Ansvarlig for overnattingen med kontaktinformasjon
 • Kontaktperson på stedet, med telefonnummer denne personen kan nås på
 • Antall overnattende inkl. vakter
 • Tegninger over bygget der rom som skal benyttes er markert.
   

Det skal foreligge en risikoanalyse over arrangementet. I denne må blant annet følgende forhold være vurdert:

 • Behovet for opplæring til ansvarlig i forhold til rømningsplaner og slokking
 • Behovet for ekstra vakthold og våken nattevakt
 • Behov for antall ansvarshavende i forhold til antall overnattende
 • Hvor i bygget er det beste stedet for overnatting

Brannvesenet gir følgende lokale retningslinjer:

 • Utleier/eier er ansvarlig for at bruker av bygningen blir orientert om nødutganger, slokkeutstyr, alarmanlegg og nødvendig vakthold.
 • Dersom det ikke er installert automatisk brannalarmanlegg må det monteres røykvarsler i overnattingsrom og rømningsvei.
 • I rømningsveiene skal det ikke lagres eller plasseres ting som kan være til hinder for rømningen. Ved overnatting i klasserom, må klasserommet ryddes for pulter og stoler, og disse må plasseres i eget rom (NB! Ikke i rømningsvei!)
 • Rømmingsplaner skal være kjent for alle overnattingsgjester og være slått opp i alle rom som skal benyttes.
 • Ved overnatting skal det være minimum en voksen nattevakt som skal ha tilgang til telefon for å varsle om brann eller andre nødssituasjoner.
 • Vaktliste og romliste(r) skal utarbeides.
 • Overnatting skal i hovedsak foregå i første etasje. Andre etasje kan aksepteres når bygningen har heldekkende brannalarmanlegg og det er tilfredsstillende rømningsveier.
 • Dersom rømningsveiene ikke har ledelys må hvert rom utstyres med en god lommelykt.
 • Det skal meldes fra om at bygningen brukes til overnatting.
 • Melding må være brannvesenet i hende minst en uke før overnatting finner sted.
 • Brannvesenet kan etter søknad lempe på disse kravene dersom det gjøres andre kompenserende tiltak. Likeledes kan kravene skjerpes ved særlig store arrangementer.