Må jeg søke om å få brenne sankthansbål?
Svar: Nei, men bålet skal meldes på samme måte som øvrige bål!
SEND MELDING OM SANKTHANSBÅL INN PÅ DENNE LENKEN

  • Det skal utpekes en ansvarshavende person som er ansvarlig for bålet
  • Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke medfører fare for brann
  • Bålet skal plasseres på ubrennbart underlag, i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende
  • Det skal kun brennes tørt trevirke (kvister, greier og rent trevirke). Det er ikke tillatt å brenne avfall
  • Sørg for å ha slokkevann tilgjengelig under bålbrenningen
  • Bålet skal ikke forlates før det er fullstendig slukket. Ansvarshavende har ansvar for å påse at dette blir gjort
  • Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis værforholdene gjør dette nødvendig. Dette vil bli informert om i medier samt våre nettsider og facebook-sider.
  • Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging
  • Ansvarshavende er ansvarlig for at området ryddes etter bålbrenning
  • Huskeregel om noen skulle brenne seg, 20/20 regelen, hold det brente stedet i 20 graders vann i 20 minutter. Oppsøk medisinsk hjelp om nødvendig.