svidd mark

Aktsomhetskravet i forebyggendeforskrift sier:  
Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.
Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Kommunene i vår region har (eller er i ferd med) å vedta slike lokale forskrifter som blant annet omhandler flate-/lyng- og bråtebrenning (se definisjoner nedenfor).

VARSLING

Planlagt områdebrenning skal varsles minimum 4 uker før brenning skal skje. Varsel skal sendes til postmottak@hbre.no Merk epost i emne: Områdebrenning
Videre må befolkningen varsles ut fra omfang av brenningen.


PLANLEGGING

Været har stor betydning for når selve brenningen kan gjennomføres. Dette kan løses med at planen for brenning sendes inn i god tid, men selve brenningen i henhold til planen varsles lokalt brannvesen noen dager i forkant.

Brenningen skal søkes om til lokalt brannvesenet, innmelding på nett er ikke en godkjent løsning for denne type brenning, men skal gjøres i tillegg for at 110-sentralen skal være kjent med hvor brenning skjer.

Hva planleggingen skal omhandle kommer frem av søknadsskjema for områdebrann. For mer info og søknadsskjema se melding om områdebrann.

Det forutsettes at den ansvarlige for brenningen er godt kjent med det området som skal brennes og at det er innhentet tilstrekkelig med mannskap og utstyr for å gjennomføre en forsvarlig brenning. Videre må ikke røyk være til sjenanse for 3. part.

Definisjoner

Flatebrenning – kontrollert brenning av hogstflate for å betre humustilstanden eller å brenne opp hogstavfall, slik at det blir betre å drive skogkultur.
Lyngbrenning – brenning av kystlynghei for å gi beiteforbedring
Bråtebrenning - gammel måte å rydde jord på. I våre dager brukes begrepet om oppbrenning av skogavfall på rydningsland og tørt gress, tørre kvister og annet hageavfall.