Haugaland brann og redning iks utfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg (skorstein og ildsted) på vegne av våre eierkommuner. Etter forskrift om brannforebygging §17 skal kommunen etter behov sørge for feiing og tilsyn med i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Vår jobb er å gjøre deg som eier oppmerksom på feil og mangler slik at de kan utbedres før en brann oppstår.
Feieren fører tilsyn med alle registrerte fyringsanlegg etter behov. Behovet vurderes i forhold til kriterier som fyringsmønster, alder og tilstand på fyringsanlegget.

 

Eiers forberedelse før tilsyn:
  • Eier eller representant for eier må være tilstede under tilsynet.
  • Det må være tilkomst til hele fyringsanlegget. Med fyringsanlegg menes skorstein i hele sin lengde, ildsted, røykrør, sotluke og feieluke.
  • Sot bør være fjernet fra sotluke før tilsyn, for innvendig kontroll av skorstein.

Eier blir varslet senest to virkedager før tilsyn. Dersom varslet tidspunktet ikke passer, kan det avtales nytt tidspunkt med feieren. Dersom ikke eier eller representant for eier er tilstede på avtalt tidspunkt for tilsyn må en vente til neste tilsynsrunde.

Alle våre feiere skal være uniformerte og bære ID kort fra Haugaland brann og redning iks.

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?

Feieren/brannvernkontrollør skal under tilsynet vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og at atkomsten for feiing er tilfredsstillende.
Dersom det avdekkes avvik under tilsynet, vil eier motta tilsynsrapport i etterkant av tilsynet.


Tilsynet omfatter også:

  • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.
  • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
  • Informasjon om generell brannsikkerhet
     
Er det lenge siden du har mottatt et varsel?

Tilsyn skal gjennomføres etter behov, som betyr at det kan gå fra 1 – 10 år mellom hvert tilsyn. Dersom det ikke mottas varsel om tilsyn eller feiing ta kontakt på e-post: postmottak@hbre.no eller tlf: 91 91 01 11.

Har ikke fyringsanlegg.

Dersom du mottar varsel om tilsyn, men ikke har røykkanal eller ikke har ildsted tilknyttet røykkanalen meldes dette på skjema «Søknad om fritak for feiing og tilsyn».


Det gis ikke fritak for feiing og tilsyn for fyringsanlegg som ikke er i bruk. Grunnlag for fritak er at fyringsanlegget er tilfredsstillende sikret mot bruk ved å fysisk skille den varmeproduserende enheten (ildstedet) fra røykkanalen (skorsteinen). Midlertidig bruk som fritidseiendom, oppussing eller salg, gir heller ikke grunnlag for fritak.