• Underrett alle beboere om at feieren kommer.
 • Forsikre deg om at alle ildsteder er slukket.
 • Steng/tett alle ovnsdører, luker og spjeld for å unngå støv og sot. Dekk gjerne ildstedet og gulvet under sotluka. NB Hold spjeld og trekker i ildsted stengt når ildstedet ikke er i bruk!
 • Såfremt det er montert ildsted i boligen, skal det tilrettelegges for feiing iht. Brannlovens Forskrift om brannforebygging §6, tredje avsnitt. Det kan tilrettelegges for feiing fra feieluke i husets øverste etasje eller fra tak. Ved feiing fra tak, skal det være sikker atkomst til skorstein i form av fastmonterte taktrinn, eventuelt takbroer. Benyttes takstige/trinn, må husstige settes opp og sikres mot glidning.
 • Les nøye informasjonen som feieren har sendt ut, og ta gjerne kontakt, enten med feieren eller feiervesenet dersom du har spørsmål. Telefonnummer som feierne kan treffes på, står på varslene. Feierlagenes telefoner er betjent hverdager mellom kl. 0730 og 15:00.
 • Feiing og tilsyn varsles minimum to dager før utførelse.
 • Sørg for at feieren får tilgang til hele fyringsanlegget for å utføre feiing og fjerning av sot.
 • Sørg for at feieluker/sotluker som er innelåst i boder på loft (eller loftsleilighet) eller kjeller er tilgjengelige og godt belyst. jfr. Brannlovens Forskrift om brannforebygging og tilsyn §6, tredje avsnitt.
 • Skal det utføres tilsyn, er vi avhengig av at huseier, eller representant for huseier, er hjemme slik at vi får tilgang. Det skal føres tilsyn på hele fyringsanlegget (skorstein, ildsteder, feieluker, sotluker). Det utføres også tilsyn av røykvarslere, slokkemidler og rømningsveier.
 • Der det er gassfyrte ildsteder, sørg for at servicekontrakten/dokumentasjon er tilgjengelig.
 • Ha monteringsveiledning for ildsted/skorstein tilgjengelig.
 • Dersom huset har røyksuger montert på toppen av skorstein er huseier ansvarlig for å slå denne av før feiing.