Brann- og eksplosjonsvernloven § 7. Tiltak ved store arrangementer:

   Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

   Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

   Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.


Melding skal sendes Haugaland brann og redning iks og må være hos brannvesenet minst to uker før arrangementet skal avholdes.

For å melde inn arrangement kan en gå via det digitale skjemaet. TRYKK HER.

Alternativt kan en laste ned skjemaet fra menyen til høyre (nedenfor på mobil) og sende dette til postmottak@hbre.no

eller vanlig post til adresse:

Haugaland brann og redning iks,
Dikterveien 8,
5538 Haugesund
merk: Arrangement

Dette er kun en melding til Haugaland brann og redning IKS. Det vil i utgangspunktet ikke være saksbehandling på innmeldte arrangement, men det kan bli foretatt uanmeldt kontroll og brannvesenet kan stille ytterligere krav til sikkerheten.

Arrangør er ansvarlig for sikkerheten under hele arrangementet. 


Hva skal du sende inn

I forbindelse med meldingen må det foreligge dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas, deriblant:

 • Opplysninger om type arrangement, tidspunkt for arrangementet, arrangør, ansvarshavende, kontaktinformasjon etc.
 • Risikoanalyse: Kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.
 • Oversikt over sikkerhetspersonell: Antall, rutiner og ansvar. Gjennomført opplæring/øvelse osv.
 • Opplysninger om vakthold (antall vakter, plassering av vakter etc.).
 • Kart over området med inntegnet eventuelt telt, avsperringer etc. (kart er tilgjengelig på www.fonnakart.no). Ut fra kartet vurderes brannvesenets innsatsmuligheter, avstand til andre bygninger, plassering av rømningsveier i forhold til omgivelsene etc.
 • Prosedyrer for evakuering
 • Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i byggverk/område

I tillegg ved midlertidige forsamlingslokaler/telt etc:

 • Beskrivelse av bygningens/teltets utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som alarm-/lydanlegg, slokkeutstyr og rømningsskilt/belysning. Plantegning over forsamlingslokale, i målestokk eller målsatt.
 • Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning.
 • Opplysninger om maksimum persontall. Dette må vurderes i forhold til gulvareal tilgjengelig for publikum og bredde på rømningsveier.
 • Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av kvalifisert brannrådgiver.
 • Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomst, bredde osv) sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid.

 


Veiledning

Persontall

 • Ved ståplasser brukes 0,6 m2 pr. person.
 • Ved småbord brukes 1,4 m2 pr. person. Ved bruk av langbord/stolrader kan 1 m2 pr. person gi et fornuftig persontall. Persontallet er inklusiv vakt- og servicepersonell.
 • Det må være tilstrekkelig avstand mellom langbord /stolrader til at evakuering kan foregå på en forsvarlig måte, og det må være god adkomst til rømningsareal/rømningsveier. Anbefalt avstand er 1,2 meter. 

Rømningsveier

Én utgang direkte til det fri for lokaler med inntil 150 personer. Lokaler med mellom 150 og 600 personer må ha minst to utganger. For lokaler med mer enn 600 personer må det være en utgang pr. 300 personer. Fri bredde i rømningsvei må være minimum 120 cm. Samlet fri rømningsbredde må være minimum 1 cm pr. person.  

Plantegning

Skal som et minimum vise

 • Rømningsveier og rømningsarealer (antall, plassering og bredde)
 • Plassering av scene, bar etc.
 • Bordplassering (bordplan)
 • Slokkeutstyr  

Følgende forutsettes

 • Rømningsveier og slokkeutstyr merkes forskriftsmessig.
 • Det utarbeides instrukser/prosedyrer for vaktene (prosedyrer for evakuering, overholdelse av persontall, varsling av brann, slokking av brann etc.).
 • Vaktene gis nødvendig opplæring
 • Nødvendige tillatelser innhentes fra andre myndigheter, grunneier, naboer etc.