Fyringsanlegg for gassformig brensel (Naturgass (LNG) og Propan (LPG)) har liten eller ingen behov for feiing, men tilsyn vil bli gjennomført etter behov.
Kravene til fyringsanlegg for gassformig brensel finnes i  Forskrift om håndtering av farlig stoff (link) samt  http://www.dsbinfo.no/DSBno/2015/TemaveiledningombrukavfarligstoffDel1/

Oppfordrer alle eiere av gassanlegg til å se litt ekstra på § 9 i Forskriften om bruk av farlig stoff og kap. 9.6 i Temaveiledningen. (link i avsnittet over)

Under tilsyn fra brannvernkontrollør skal forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten vurderes. Dette innbefatter å se til at boligeier kan dokumentere følgende forhold knyttet til gassanlegget:

  1. Sjekkliste for ferdigkontroll m/tetthetsprøve/trykkprøve  
  2. Plantegning som viser hvor og hvordan gassledningene er lagt i bygget.
  3. Forenklet risikoanalyse / Varslingsplan
  4. Avtale om systematisk tilstandskontroll / vedlikeholdsavtale med kontrollør som har gyldig sertifikat.
  5. Kvittering fra DSB (Altinn) om at evt. gasstank er meldt inn. (ikke LNG)
  6. Bruks og monteringsanvisning på gassapparat (Norsk)

I Forskrift om håndtering av farlig stoff § 9, 3. ledd er det stilt krav om at det skal foreligge avtale med kontrollør om gjennomføring av service og vedlikehold, (pkt 4 i listen over). Denne kontrolløren må ha nødvendig kompetanse som skal kunne dokumenteres i form at sertifikat, utstedt av en anerkjent instans.

Oversikt over service teknikere som innehar sertifikat finnes på siden til http://gassnormen.no/sertifisert-personell/ 

For gassanlegg i andre typer bygg, for eksempel bygg med to eller flere boenheter, boligsameie/boligblokker/terrasseboliger skal den systematiske kontrollen av gassanlegget utføres av akkreditert inspeksjonsorgan eller teknisk kontrollorgan.

Oversikt over virksomheter som foretar uavhengig kontroll av gassanlegg, finnes på internettsiden til  https://www.dsb.no/

Boligeiere som oppbevarer gass i over- eller undergrunnstank på sin eiendom skal melde inn mengde og type stoff til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) via Altinn. Dette skal gjøres av eier av grunnen hvor gasstanken er plassert, ikke installasjonsfirma.

Mer om dette på internettsiden til  https://www.dsb.no/