Hvert år rykker brannvesenet ut til nærmere 3000 bygningsbranner. Over fire milliarder kroner går tapt. All erfaring viser at det nytter å være forberedt: Brannøvelser skaper trygghet og bevissthet blant de ansatte. Gevinsten er færre branner og mindre omfang når uhellet først er ute. Alle virksomheter av en viss art og størrelse er pålagt gjennom regelverket å gjennomføre regelmessige brannøvelser. Mange er flinke og har faste rutiner og opplegg for jevnlig brannvernopplæring av ansatte. For andre er dette kanskje mer en dårlig samvittighet. Uansett hvilken gruppe dere hører til, gir Nasjonal brannøvelse dere en fin anledning til å gjøre en viktig innsats for brannvernet. I ytterste konsekvens kan dere bidra til å redde liv og store verdier!

Hvordan arrangere brannøvelse?

En typisk brannøvelse består gjerne av tre faser: Forberedelser, gjennomføring og evaluering. Hvor mye tid man må bruke på hver fase kommer an på om man har etablerte og gode rutiner fra tidligere øvelser. Hvis man ikke har slike rutiner, kan det være greit å starte med en enkel evakueringsøvelse:

  1. Forberedelser
    Virksomheten skal ha en branninstruks, det vil si en trinn-for-trinn-oppskrift på hva man skal gjøre dersom brannalarmen går. Det er viktig at instruksen tilpasses virksomheten, bygningen og brukerne. Orienter de ansatte om instruksen, og heng den opp på lett synlige steder i virksomhetens lokaler. Bestem deretter nøyaktig tidspunkt for brannøvelsen. Første gang er det lurt å varsle de ansatte om øvelsen på forhånd, slik at alle er oppmerksomme på hva som skal skje. Senere øvelser kan gjerne være uvarslet. Merk: Dersom dere har brannalarmanlegg med direkte kobling til brannvesenet eller annen varslingssentral, er det viktig å gi beskjed om øvelsen på forhånd for å unngå unødvendige utrykninger.
  2. Gjennomføring
    En evakueringsøvelse handler enkelt sagt om å trene på branninstruksen. Den som er ansvarlig for øvelsen, utstyrer seg med stoppeklokke. Ta tiden fra brannalarmen utløses, til alle i bygget har møtt opp på møteplassen som står spesifisert i branninstruksen. Notér opplagte forbedringspunkter underveis. Etter evakueringen og når alarmen er avslått, kan alle gå tilbake til arbeidsplassene sine.
  3. Evaluering
    Alle virksomheter er pålagt å dokumentere sitt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skriftlig. Samle derfor erfaringene fra brannøvelsen i en egen rapport, der det fremkommer tidspunkt for øvelsen, hvor mange som deltok, hvilke forbedringspunkter man fant og så videre. Vurder om det er behov for å endre branninstruksen eller gjennomføre andre tiltak som hever sikkerheten i tilfelle brann. Orienter både ledelsen og de ansatte om resultatene av øvelsen.

Andre øvelsesformer

Øvelser kan også gjøres mer avansert og realistisk, for eksempel ved å bruke kunstig røyk. I slike tilfeller kan det være lurt å samarbeide med det lokale brannvesenet eller et firma som tilbyr brannvernopplæring. Man kan også variere i øvelsesformen, for eksempel med slokkeopplæring, brannvernrunder der grupper av ansatte sjekker sikkerheten i ulike deler av bygningen, eller papirøvelser der man jobber med scenarier av typen ”hva gjør vi hvis…”.

Øvelseshyppighet

Hyppighet av øvelser fastsettes ut i fra en risikoanalyse. Alle virksomheter plikter å utarbeide en slik risikoanalyse i forbindelse med sitt HMS-arbeid. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn gir likevel noen føringer for øvelseshyppighet: I bygninger hvor brann kan føre til tap av mange menneskeliv, for eksempel pleieinstitusjoner, overnattingssteder, barnehager, undervisningslokaler, forsamlingslokaler og salgslokaler, bør det gjennomføres flere årlige brannøvelser. Alle ansatte må ha deltatt i minst én øvelse hvert år. I andre typer bygninger er det tilstrekkelig om alle ansatte deltar i minst én øvelse hvert annet år.